Bedrijfsoverdracht

Veel MKB-ondernemers komen voor de keuze te staan tot verkoop van hun bedrijf. Een verkoop kan gerealiseerd worden door een fusie of door een overname. Een goede voorbereiding is van groot belang om ervoor te zorgen dat de bedrijfsoverdracht voorspoedig verloopt.

Het overdrachtsproces van uw bedrijf

Overweegt u om uw onderneming over te dragen? En kiest u dan voor een fusie of overname? Afhankelijk van de strategie van de onderneming dient de wijze van verkoop te worden bepaald. Onze advocaten helpen u graag bij alle juridische aspecten van het overdrachtsproces van uw bedrijf. Ondernemers kunnen bij ons onder andere terecht voor:
  • Advies/ondersteuning bij een fusie of overname
  • Het opstellen van een Share Purchase Agreement (SPA)
  • Het opstellen van een Asset Purchase Agreement (APA)
  • het uitvoeren van een due diligence-onderzoek

Wilt u alvast wat meer informatie?

Wij leggen hieronder uit wat verschil is tussen een fusie en overname, welke optie beter is; aandelen transactie of activa-/passivatransactie en waarom het aan te raden is om een due diligence-onderzoek uit te laten voeren.

Sebastiaan van Leeuwen

Advocaat

Expertises:
  • Ondernemen
  • Insolventie

Fusie

Een fusie is het samengaan van twee of meer ondernemingen, waarbij deze voortaan in economisch opzicht één geheel vormen. Meestal zijn de twee ondernemingen van vergelijkbare grootte. De fusie kan de vorm krijgen van een aandelenfusie, bedrijfsfusie of de juridische fusie.

Overname

Bij een overname gaat een kleinere onderneming op in een grotere onderneming. Het is ook mogelijk middels een juridische splitsing (een gedeelte van) de onderneming over te dragen. In de praktijk zal er bij verkoop van onderneming veelal sprake zijn van een bedrijfsovername.

Aandelentransactie of activa-/passivatransactie?

Een overname van een onderneming kan op verschillende manieren gerealiseerd worden, zoals door een aandelentransactie of een activa-/passivatransactie. De verkoop van aandelen ligt voor de hand bij een bv. Het overdragen van aandelen is eenvoudiger dan het overdragen van alle activa en passiva afzonderlijk, maar het bepalen van de waarde van de aandelen kan een complicerende factor zijn.

Als een onderneming niet over een holdingstructuur beschikt, is verkoop van de activa en passiva een betere optie. De activa en passiva moeten ieder afzonderlijk overgedragen worden op wettelijke wijze.

Bij roerende zaken vindt overdracht plaats door bezitsverschaffing, terwijl bij onroerende zaken een notariële akte vereist is. Deze wijze van overdracht heeft als voordeel dat onderdelen van de vennootschap selectiever overgedragen kunnen worden, maar brengt meer overdrachtshandelingen met zich mee doordat er verschillende overdrachtsvereisten gelden.

Overgang van onderneming

Bij overdracht van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen uit arbeidsovereenkomsten rechtswege over op de koper. Het is goed om tijdig stil te staan bij de arbeidsrechtelijke gevolgen van de bedrijfsovername en daarover met een arbeidsrechtadvocaat te praten.

Due diligence-onderzoek

Het is bij een voornemen tot bedrijfsoverdracht verstandig om een due diligence-onderzoek te laten uitvoeren. Zo worden kansen en bedreigingen voor de onderneming in kaart gebracht. Een due diligence-onderzoek kan bedrijfsrisico’s bij de koop en verkoop van een onderneming beperken. Juist wanneer de vennootschap niet onderhevig is aan een wettelijk verplichte accountantscontrole, zoals in het MKB, is een due diligence-onderzoek van belang om gecontroleerde gegevens te verkrijgen. Bestuurders die een eventuele bedrijfsoverdracht baseren op gedegen onderzoek, verkleinen het risico op bestuurdersaansprakelijkheid.

Zowel voor de verkopende als de kopende partij, is een due diligence-onderzoek belangrijk.

De koper kan aan de hand van de resultaten eventuele bedreigingen of zwaktes van de onderneming verbeteren om een beter verkoopresultaat te verkrijgen. Voor de verkoper zit de waarde van het onderzoek in de mogelijke synergie die ontstaat door overname. Het due diligence-onderzoek geeft een beeld van de kansen en sterke eigenschappen van de over te nemen onderneming.

Daarnaast kan het onderzoek een basis vormen voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper.

SPA en APA

De onderhandelingen kunnen leiden tot overeenstemming over de bedrijfsoverdracht. De aandelenverkoop resulteert in een koopovereenkomst; de Share Purchase Agreement (SPA). Dit definitieve overnamecontract regelt naast de verkoop ook de voorwaarden van de aandelenverkoop. De Asset Purchase Agreement (APA) is de koopovereenkomst die wordt opgesteld in geval van een activaverkoop. Door ondertekening van de overeenkomst is de bedrijfsoverdracht een feit.