Aansprakelijkheid van scholen

Scholen kunnen aansprakelijk worden gesteld door leerlingen of hun ouders. Wij staan scholen bij die aansprakelijk worden gesteld.

Scholen en aansprakelijkheid

Dit kan gebeuren op onder andere de volgende gebieden:
  • Kwaliteit van het onderwijs
  • Ongevallen
  • Pestgedrag
  • Overige gevallen

Suzanne van Thoor

Advocaat

Expertises:
  • Arbeid
  • Onderwijs
  • Overheid
  • Bestuursrecht

Soort aansprakelijkheid

Voor aansprakelijkheid moet er sprake zijn van een onrechtmatige daad op grond van artikel 6:162 BW die schade heeft opgeleverd en een causaal verband heeft. Met andere woorden: het moet de school aan te rekenen zijn. Er kan sprake zijn van materiële schade (bijvoorbeeld een kapotte bril), immateriële schade (bij pesten) of letselschade (lichamelijk letsel).

Niet alleen de school en hun medewerkers kunnen aansprakelijk worden gehouden voor eventueel letsel dat door een leerling is opgelopen, maar ook voor ingeschakelde hulpouders en vrijwilligers is de school aansprakelijk.

Kwaliteit van het onderwijs

Als de school aansprakelijk wordt gesteld voor de kwaliteit van het onderwijs rijst de vraag of de school wel de juiste of voldoende lesstof heeft aangeboden. Ter beoordeling van die vraag geldt een inspanningsverplichting van de school en geen resultaatsverbintenis. De school heeft dus niet pas aan haar verplichting voldaan als de leerling een diploma heeft behaald.

Ongevallen

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid in het schoolgebouw en op het schoolplein. Ook tijdens activiteiten die de school organiseert zijn zij verantwoordelijk voor de veiligheid. Met name de lessen lichamelijke opvoeding leveren een verhoogd risico voor ongevallen op. Maar ook in en rondom de school gebeuren er ongevallen, bijvoorbeeld een val van het klimrek. De school is alleen aansprakelijk als een ongeval het gevolg is van onrechtmatig handelen van de school. Het is dus belangrijk dat de school een veilig klimaat creëert voor de leerlingen door middel van veiligheidsmaatregelen en voldoende toezicht houdt.

Pestgedrag

Een school kan ook aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van pesterijen op de school. Scholen zijn verplicht leerlingen een veilige omgeving te bieden, waarin het risico op zowel geestelijk als lichamelijk letsel dient te worden vermeden. Deze verplichting richt zich op het beschermen van leerlingen tegen onwenselijk gedrag van andere leerlingen of van medewerkers. Van scholen wordt tegenwoordig verwacht dat zij een pestprotocol hebben en dat dat wordt nageleefd. Een leerling of de ouders kunnen de school aanspreken op de naleving hiervan.

Overige gevallen

Binnen deze laatste categorie kunnen de aansprakelijkstellingen vallen die niet binnen één van de hiervoor genoemde categorieën zijn onder te brengen. Een recent geval is een school die aansprakelijk is gesteld door ouders waarvan de kinderen niet op de klassenfoto stonden omdat de schoolfotograaf op de dag van het Offerfeest stond gepland.