Goed onderwijsbestuur

Good governance in het onderwijs betekent dat de onderwijsinstelling behoorlijk wordt bestuurd. Om dit te waarborgen zijn er principes en best practices vastgelegd in een zogenaamde governance code.

Advies over good governance

Daarnaast regelt een governance code de verhoudingen tussen het bestuur, het toezichthoudend orgaan en andere betrokken partijen (‘stakeholders’). Wij adviseren onderwijsinstellingen over goed onderwijsbestuur (good governance).

Suzanne van Thoor

Advocaat

Expertises:
 • Arbeid
 • Onderwijs
 • Overheid
 • Bestuursrecht

Governance codes

De eerste governance code was de Nederlandse corporate governance code (code-Tabaksblat, 9 december 2003). Deze richtte zich op beursgenoteerde ondernemingen. In navolging van deze gedragscode hebben vele andere sectoren en branches ook codes voor goed bestuur opgesteld, waaronder het onderwijs. Binnen het onderwijs zijn er de volgende gedragscodes:

 • Code Goed Bestuur in het primair onderwijs
 • Code Goed Onderwijsbestuur VO
 • Branchecode goed bestuur in het mbo
 • Branchecode goed bestuur hogescholen
 • Code goed bestuur universiteiten

Het schoolbestuur is wettelijk verplicht in het bestuurs- of jaarverslag te vermelden welke code voor goed bestuur van toepassing is en verantwoording af te leggen over de afwijkingen van die code.

Principes voor goed bestuur

Enkele principes voor goed bestuur die in de codes voor goed onderwijsbestuur staan zijn:

 • ‘Pas toe of leg uit’ (‘comply or explain’)
 • Scheiding van bestuur en intern toezicht
 • Maatschappelijke opdracht
 • Verantwoorde inrichting van de organisatie
 • Verantwoording en dialoog
 • Transparantie
 • Integriteit
 • Onafhankelijkheid

Daarnaast regelen de onderwijscodes onderwerpen als:

 • De inrichting van de organisatie
 • Het personeel
 • Interne en externe verantwoording
 • Het jaarverslag
 • Het schoolbestuur en het intern toezicht
 • De benoeming van toezichthouders
 • De zittingstermijn van toezichthouders
 • De onverenigbaarheid van functies
 • Nevenfuncties