Medezeggenschap op scholen

Het medezeggenschapsrecht voor scholen is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Op grond van de WMS is elke school verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen.

Professioneel advies op grond van de WMS

De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Wij adviseren scholen en medezeggenschapsraden over hun rechten en verplichtingen op grond van de WMS.

Suzanne van Thoor

Advocaat

Expertises:
  • Arbeid
  • Onderwijs
  • Overheid
  • Bestuursrecht

Informatierecht

De MR moet over informatie beschikken om te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit op school. Daarom is het delen van informatie noodzakelijk voor openheid binnen de school. Het informatierecht is dan ook een belangrijk recht van de MR. Het is de taak van het schoolbestuur om de MR tijdig te informeren, zodat de MR goed kan functioneren.

Adviesrecht

Het adviesrecht van de MR is opgenomen in de WMS. Er dient bijvoorbeeld advies te worden gevraagd aan de MR bij een wijziging in het lesrooster, vakantieregeling of het ontslag van de schoolleiding. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen.

Instemmingsrecht

Ook het instemmingsrecht van de MR is opgenomen in de WMS. De MR heeft op een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Instemming is bijvoorbeeld vereist bij de wijziging van het schoolreglement, de klachtenregeling of de hoogte van de ouderlijke bijdrage. Het schoolbestuur kan dergelijke beslissingen niet uitvoeren zonder de instemming van de MR.

Geschillen medezeggenschap

Het kan gebeuren dat de MR het niet eens is met het bevoegd gezag van de school als het gaat om
het nemen van een beslissing. De school is voor dat soort gevallen aangesloten bij een Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Tegen deze uitspraak staat beroep open bij de Ondernemingskamer van het Hof in Amsterdam.