Waarom juridisch maatwerk onmisbaar is voor de logistieke dienstverlening*

Wegvervoerders bieden zich steeds vaker aan als logistiek dienstverlener. Juridisch gezien is dit geen vastomlijnd begrip, zoals een vervoersovereenkomst dat wel is.

Hulp op maat

Logistiek kan bestaan uit verschillende diensten, zoals simpele opslag, maar ook intelligente warehousing waarin supply chain-oplossingen direct geïntegreerd zijn. Zoals ook in andere sectoren het geval is, kan de wetgeving de veranderingen in de markt niet bijhouden. Om de juridische risico’s te kunnen beheersen is er geen standaard oplossing leverbaar. Het opstellen van logistieke contracten vraagt daarom om maatwerk.

René de Bondt

Advocaat

Expertises:
  • Ondernemen
  • Vervoersrecht
  • Arbeid

De uitgebreide mogelijkheden van de moderne logistieke dienstverlener

Veel vervoerders hebben hun dienstverlening door de jaren steeds verder uitgebreid. Waar expeditie en vervoer hun primaire werkzaamheden zijn, worden daar steeds vaker secundaire diensten aan toegevoegd, zoals opslag en voorraadbeheer. Daarnaast komen hier vaak aanvullende diensten bij, zoals ompakken, labelen of het installeren en zelfs onderhouden van machines.

Uitbesteden, flexibiliseren en het ondersteunen door middel van geavanceerde IT-systemen zijn een groeiende trend. Daardoor zijn veel transportbedrijven de laatste jaren uitgegroeid tot volwaardig logistieke dienstverleners die elk aspect voor de klant verzorgen.

Iedere overeenkomst kent zijn eigen regels en wetgeving

Omdat een logistiek dienstverlener veel meer werk verricht dan het verzorgen van het vervoer, is er geen duidelijk juridisch raamwerk vastgesteld. Logistieke contracten bestaan juridisch gezien meestal uit een combinatie van meerdere overeenkomsten. In de regel gaat dit over de overeenkomst van bewaarneming en/of opdracht en soms aanneming van werk, aangevuld met elementen uit een expeditie- of vervoersovereenkomst.

Vanouds kent elk van deze overeenkomsten zijn eigen regels die niet helder op elkaar aansluiten. Een vervoerder gaat te allen tijde een resultaatsverbintenis aan. Een expediteur heeft slechts een inspanningsverplichting.

Daar komt bij dat de regeling ten aanzien van aansprakelijkheid verschilt. De vervoerder is aansprakelijk voor verlies of schade van goederen die ontstaan tijdens het vervoer, beperkt tot een vergoeding op basis van het vervoerd gewicht.

Slaat de vervoerder de goederen voor langere tijd  op, dan is er sprake van bewaarneming en is hij in principe onbeperkt aansprakelijk wanneer er schade of verlies wordt geleden bij de goederen die hij in behandeling neemt.

Zorg voor heldere afspraken en sluitende contracten met juridisch maatwerk

De samenwerking bij uitbesteding van van logistiek tussen opdrachtgever en logistiek dienstverlener is complex en gaat gepaard met grote investeringen in gebouwen, materialen, technische faciliteiten en personeel. Veel partijen gaan een langdurige samenwerking aan waardoor een grote mate van onderlinge afhankelijkheid ontstaat.

Het is fundamenteel om vast te leggen welke diensten er worden geleverd en wat de afspraken voor ieder van deze diensten zijn, maar ook onder welke voorwaarden partijen de overeenkomst kunnen opzeggen . Daarvoor is juridisch maatwerk vereist.

Een goed contract legt alle afspraken en verantwoordelijkheden gedetailleerd vast

Om juridische problemen te voorkomen moeten alle activiteiten en de prestatieafspraken van de opdrachtgever en de logistiek dienstverlener helder en gedetailleerd in kaart worden gebracht. Daarnaast is het zaak om de risico’s tussen opdrachtgever en de logistiek dienstverlener te verdelen en vast te leggen.

Het is vanuit een praktisch oogpunt vrij lastig om de aansprakelijkheid van de dienstverlener per activiteit vast te leggen. Het is immers achteraf vaak moeilijk vast te stellen wanneer er schade of verlies van de goederen heeft plaatsgevonden. Met een overkoepelende aansprakelijkheidsregeling worden beide partijen praktisch gezien het best gedekt.

Een overkoepelende aansprakelijkheidsregeling omvat zowel de afspraken rondom individuele schade of verlies aan zendingen en een maximum aan algemene aansprakelijkheid. Denk hierbij aan water- of brandschade.

Er dient ook een regeling getroffen te worden voor immateriële schade, zoals voorraadverschillen, vertragingsschade of douaneclaims. Voor andere vormen van schade, waaronder gevolgschade, geldt dat deze voor zover mogelijk uitgesloten dienen te worden. Deze vormen van schade zijn anders vrijwel onbeheersbaar.

Andere belangrijke onderwerpen voor het contract

Een duidelijk contract tussen opdrachtgever en logistiek dienstverlener omvat veel verschillende onderwerpen.

Contractduur en contractverlenging

Door duidelijke afspraken te maken over de contractduur en de contractverlenging voorkom je later juridische problemen.

Operationele aspecten

Onder de operationele aspecten vallen het vaststellen van service-levels, key-performance indicatoren, prijsindexeringen, bonus-malus-regelingen en volumeregelingen. Voor deze operationele aspecten dienen waterdichte clausules gemaakt te worden.

De operationele aspecten worden in de regel uitgewerkt in bijlagen bij het contract en jaarlijks aangepast om de huidige situatie te reflecteren.

Helderheid over afscheid: vastleggen in schriftelijke afspraken

Voor iedere samenwerking geldt dat partijen uiteindelijk ook weer uit elkaar kunnen gaan. Ook kan een partij worden overgenomen, waardoor het belangrijk is dat de afspraken vast staan. Door duidelijke schriftelijke afspraken te maken is het voor zowel opdrachtgevers als logistieke dienstverleners altijd helder wat hun risico’s en verantwoordelijkheden zijn.

Zoals u ziet, is het opstellen van dergelijke contracten een intensieve en complexe zaak waarbij veel aspecten samenkomen om tot een evenwichtig geheel van rechten en verplichtingen te komen, waarbij juridisch maatwerk onmisbaar is.

Hulp nodig bij het opstellen van heldere contracten?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een helder contract tussen opdrachtgever en de logistiek dienstverlener? Neem vandaag nog contact met ons op, wij bespreken graag met u hoe wij u het beste kunnen helpen.