Didam-arrest in november 2022

Het Didam-arrest speelde in november 2022 een grote rol in vier kort geding vonnissen. Katja Loggen-ten Hoopen van SWDV Advocaten bespreekt in dit overzicht de speerpunten van ieder vonnis.

Lees verder

didam-arrest

Inhoudsopgave

  1. Gelijkheidsbeginsel niet geschonden, mededingingsruimte wel gegeven
  2. Verkoop van onroerend goed
  3. Botsing vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel, deel 1
  4. Enige serieuze gegadigde, openbare verkoopprocedure niet in verhouding met grootte en waarde perceel
  5. Botsing vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel, deel 2

Ook in de afgelopen maand zijn er weer uitspraken gepubliceerd waarin het Didam-arrest van de Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2021:1778, een grote rol speelde. Hieronder een kort overzicht met de speerpunten van ieder vonnis. Het betreffen vier kort geding vonnissen.

Gelijkheidsbeginsel niet geschonden, mededingingsruimte wel gegeven

Vonnis Rechtbank Midden-Nederland, 30 november 2022: ECLI:NL:RBMNE:2022:4992

Verkoop van onroerend goed

De gemeente wenst een perceel aan het naastgelegen kinderdagverblijf te leveren. Een andere buurman, waar de gemeente al langere tijd een geschil mee heeft over het te leveren perceel, vordert een verbod op het uitvoeren van de koopovereenkomst tussen de gemeente en het kinderdagverblijf en dat dat de gemeente hem in de gelegenheid stelt mee te dingen bij de verkoop van het perceel.

De voorzieningenrechter oordeelt dat reeds eerder in het verkooptraject aan eiser mededingingsruimte is geboden, maar dat die onderhandelingen stuk zijn gelopen. Daarna is de Gemeente met het kinderdagverblijf gaan onderhandelen onder gelijke voorwaarden. Eiser is hierover door de Gemeente geïnformeerd. De Gemeente is volledig transparant geweest over de verkoop van het perceel, de voorzieningenrechter wijst daarom de vorderingen af.

Botsing vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel, deel 1

Vonnis Rechtbank Amsterdam, 23 november 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:6831

Eiser heeft met de gemeente onderhandelingen gevoerd over het sluiten van een huurovereenkomst ten aanzien van een bedrijfsruimte, met het doel daar een sportschool te vestigen. Hij stelt dat de gemeente een toezegging heeft gedaan dat zij met hem een huurovereenkomst zal gaan sluiten. Eiser vordert dat de gemeente wordt bevolen een huurovereenkomst met hem aan te gaan.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente aan eiser ondubbelzinnig heeft toegezegd dat er een huurovereenkomst gesloten gaat worden. De gemeente beroept zich op het Didam-arrest. Er is naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een botsing van het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel, nu het uitgeven van een huurovereenkomst door de gemeente niet via een openbare en transparante procedure heeft plaatsgevonden. Het Didam-arrest ziet ook op de eisen die gesteld moeten worden aan de gemeente bij het uitgeven van huurovereenkomsten.

Er moet een belangenafweging plaatsvinden volgens de voorzieningenrechter en die valt in dit geval in het voordeel van eiser uit.

Heeft u vragen of heeft u advies nodig?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met een van onze advocaten uit het team Overheid: mr. Katja Loggen-ten Hoopen. Of maak een belafspraak.

Enige serieuze gegadigde, openbare verkoopprocedure niet in verhouding met grootte en waarde perceel

Vonnis Rechtbank Zeeland – West-Brabant, 7 november 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:6882

Verkoop van een perceel bosgrond door de gemeente. Volgens de gemeente is er één serieuze gegadigde, te weten een initiatiefnemer die een voorstel heeft ingediend om op het perceel een plek te creëren waar kinderen uit financieel armlastige gezinnen onbezorgd hun verjaardag kunnen vieren. Dit initiatief valt binnen de doelstelling die de gemeente voor het perceel heeft. Eiser woont naast het perceel en wil de gelegenheid krijgen om mee te dingen via een openbare selectieprocedure.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente genoegzaam gemotiveerd heeft dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria de initiatiefnemer de enig serieuze gegadigde is voor het perceel. Van de gemeente kan volgens de voorzieningenrechter ook niet gevergd worden dat zij in dit geval een omvangrijke en arbeidsintensieve openbare verkoopprocedure moet volgen die niet in verhouding staat tot de grootte en de waarde van het perceel. De grootte van het perceel is in de gepubliceerde uitspraak helaas geanonimiseerd.

Botsing vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel, deel 2

Vonnis Rechtbank Gelderland, 1 november 2022: ECLI:NL:RBGEL:2022:6184

Uitgifte in erfpacht door de gemeente van een perceel grond. De gemeente had het perceel eerder in erfpacht uitgegeven aan de vader van eiser. Er is een lange voorgeschiedenis tussen (de vader van) eiser en de gemeente ten aanzien van het perceel. Op 14 januari 2022 hebben eiser en de gemeente een overeenkomst tot bindend advies gesloten. Een deskundigencommissie diende advies te geven over verschillende scenario’s ten aanzien van de grond en de opstalverdeling. Het Didam-arrest is in de overeenkomst aangehaald. De gemeente kon zich net verenigen met het advies dat uiteindelijk is gegeven en heeft in de krant een bericht geplaatst dat een openbaar uitgifteproces gestart gaat worden ten aanzien van het perceel.

De kern van het geschil is of de gemeente de procedure van gronduitgifte nog kon stopzetten in de fase waarin deze zich bevond, gelet op het vertrouwensbeginsel. De voorzieningenrechter overweegt allereerst dat het Didam-arrest ook ziet op de eisen die gesteld moeten worden aan de gemeente bij het uitgeven van grond in erfpacht. In dit geval is volgens de voorzieningenrechter geen sprake van schending van het vertrouwensbeginsel. De gemeente heeft het Didam-arrest als voorbehoud genoemd tijdens besprekingen.

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises. Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises.